سمعک در کم شنوایی یکطرفه

2020-11-04T14:02:37+03:30

سمعک یک طرفه در کم شنوایی  به یقین، آن اثراتی که افت شنوایی یک طرفه بر روی زندگی یک فرد دارد، به همان شدتی نیست که افت شنوایی دو طرفه دارد. در نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه اتفاق نظر و اجماع کلی وجود ندارد. برای این سوال ساده که آیا کم شنوایی یک [...]