کم شنوایی ناشی از سن (پیرگوشی)

۱۴۰۰-۲-۱۷ ۰۲:۵۹:۵۱ +۰۰:۰۰

  کم شنوایی ناشی از سن (پیرگوشی) با افزایش سن، تمام سیستم شنوایی تغییر می کند. تغییرات ناشی از سن ابتدا در ساختارهای حسی و عصبی گوش داخلی و مسیرهای شنوایی مرکزی روی می دهد ولی به میزان کمتر در گوش خارجی و گوش میانی هم رخ می دهد. تغییرات ناشی از سن در گوش [...]