کلستئاتوما چیست؟

2021-05-07T07:38:43+04:30

  کلستئاتوما چیست؟ کلستاتوما تجمع اپی تلیوم اسکوآموسی در گوش میانی است که هم می تواند بطور ارثی رخ دهد و هم می تواند به دنبال عفونت های مزمن و مکرر گوش میانی ایجاد شود. در این بیماری، یک کیسه اپی تلیال در اپی تمپان تشکیل می شود. کلستاتوما خاصیت تهاجمی موضعی دارد و می [...]