حفاظت از سمعک در کودکان

۱۳۹۹-۸-۲۵ ۰۶:۵۲:۴۴ +۰۰:۰۰

حفاظت از سمعک در کودکان وقتی کودکان آنقدر فعال هستند که ممکن است سمعک خود را گم کنند و آنقدر بزرگ نشده اند که به آنها در خصوص نگهداری از سمعک های خود اعتماد کرد، می توان برای نگهداری و محافظت از سمعک ها ، از نگهدارنده سمعک استفاده کرد. نگهدارنده سمعک انواع مختلفی دارد [...]