نتایج غربالگری شنوایی نوزادان، چه معنایی دارد؟

۱۴۰۰-۲-۳۰ ۱۲:۳۱:۳۹ +۰۰:۰۰

  منظور از غربالگری شنوایی نوزادان چیست؟ غربالگری شنوایی نوزادان به دنبال آن است که به تصمیم "بله" یا "خیر" در مورد بود یا نبود کم شنوایی برسد. در غربالگری هیچگونه تصمیم گیری بالینی وجود ندارد. وقتی که کودک کم شنوایی ندارد ( نتیجه غربالگری برای کم شنوایی منفی است) نتیجه "گذر" یا "پاس" می [...]