آیا جنین صدای مادر را می شنود؟

2020-09-14T22:42:08+04:30

جنین در شکم مادر و حتی مدتی پس از به دنیا آمدن، بهتر از آنکه بتواند ببیند قادر به شنیدن است. بسیاری اوقات داستان هایی را که مادر برای او می خواند یا صحبت هایی را که مادر یا پدر با او می کنند، به خوبی می شنوند. این توانایی از پایان سه [...]