مشکل درک گفتار در سالمندان

2020-11-05T10:36:44+03:30

  مشکل درک گفتار در سالمندان سالمندان مشکلات زیادی در درک گفتار دارند. با اضافه شدن هر 10 سال به سن، میزان مشکلات درک گفتار دوبرابر می شود. در رابطه با ماهیت و مکانیسم این مشکل فرضیه هایی مطرح شده است. از جمله: 1. کاهش حساسیت شنوایی محیطی (تغییرات حلزونی): از دیدگاه این فرض، علت [...]