تکنیک هایی برای درک گفتار ایده آل با سمعک

2021-05-07T07:31:50+04:30

تکنیک هایی برای درک گفتار ایده آل با سمعک تکنیک هایی وجود دارد که افراد می توانند میزان درک گفتارشان را افزایش دهند. حتی افراد با شنوایی طبیعی نیز گاهی در محیط های شنوایی سخت و پرچالش، بطور ناخودآگاه از بسیاری از این شیوه ها استفاده می کنند. از آنجاییکه توانایی افراد دچار کم شنوایی [...]