تاثیر کم شنوایی در کودکان بر زبان و گفتار

۱۳۹۹-۱۰-۲۲ ۱۵:۵۱:۳۷ +۰۰:۰۰

تاثیر کم شنوایی در کودکان بر زبان و گفتار کم شنوایی خصوصا در زمان کودکی اثرات مخرب و معکوسی بر رشد زبان و گفتار دارد. در این حال توانایی کودک در ارتباط با سایرین متأثر شده و مانع از پیشرفت کودک در سایر حیطه های تکاملی / رشدی می شود. کودکان دچار افت شنوایی که [...]