آموزش مهارت های زبانی و شنوایی به کودکان کم شنوا

2024-02-01T13:36:06+03:30

باکمک برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودهنگام کم شنوایی، کودکان کم شنوا می‌توانند، زبان و گفتار را مانند کودکان همتای با شنوایی طبیعی خود کسب کنند.