وسایل کمک شنوایی، توانایی درک گفتار را در افراد مبتلا به کاهش شنوایی ارتقا می دهند. این مسأله می تواند در برطرف کردن نا امیدی، گوشه گیری و افسردگی که گاهی اوقات آن را تجربه می کنند موثر باشند.