سمعک و وسایل کمک شنوایی موجب تقویت شدن وزوز نمی شوند. در حقیقت این وسایل با تقویت اصوات خارجی، معمولا از بلندی وزوز می کاهند و می تواند بعنوان ابزار مفیدی در برابر وزوز مورد استفاده قرار گیرد.