برخی افراد مبتلا به وزوز مشکلاتی که در برقراری ارتباط با دیگران دارند را به وزوز خود نسبت می دهند، درحالیکه متهم واقعی، کاهش شنوایی است. حتی اگر وزوز بطور کامل متوقف شود، افرادی که دچار کاهش شنوایی هستند هنوز در برقراری ارتباط مشکل خواهند داشت.