وزوز باعث کاهش شنوایی نمی شود اما کاهش شنوایی زمینه ای فراهم می کند تا شخص صدای وزوز بشنود. صدای وزوز به مرور زمان بلند نمی شود اما وزوز معمولا ناشی از کاهش شنوایی پیشرونده است.