بیماری های گوش

اتواسکلروز چیست؟

2022-01-18T14:46:35+03:30

اتواسکلروز چیست؟ شنوایی یک فرایند پیچیده است. در یک گوش طبیعی، ارتعاشات صوتی از گوش خارجی وارد مجرای گوش شده و در آنجا به پرده صماخ برخورد می کنند. این ارتعاشات باعث حرکت پرده گوش می شوند که به نوبه خود به استخوانچه کوچک گوش میانی منتقل می شود. در گوش میانی، استخوان های بسیار [...]

اتواسکلروز چیست؟2022-01-18T14:46:35+03:30

کلستئاتوما چیست؟

2021-05-07T07:38:43+04:30

  کلستئاتوما چیست؟ کلستاتوما تجمع اپی تلیوم اسکوآموسی در گوش میانی است که هم می تواند بطور ارثی رخ دهد و هم می تواند به دنبال عفونت های مزمن و مکرر گوش میانی ایجاد شود. در این بیماری، یک کیسه اپی تلیال در اپی تمپان تشکیل می شود. کلستاتوما خاصیت تهاجمی موضعی دارد و می [...]

کلستئاتوما چیست؟2021-05-07T07:38:43+04:30

عفونت گوش میانی

2021-01-30T11:03:22+03:30

عفونت گوش میانی چگونه ایجاد می شود؟ عفونت گوش میانی یا اوتیت مدیا علت شایع بسیاری از کم شنوایی های انتقالی به خصوص در کودکان می باشد. گوش میانی با اکثر قسمت های دستگاه تنفسی فوقانی در ارتباط است و عفونت ناحیه بینی، سینوس ها و حلق از طریق شیپور استاش به گوش میانی منتقل [...]

عفونت گوش میانی2021-01-30T11:03:22+03:30
Go to Top