محققین  دانشگاه  Northwestern گزارش کرده اند مهارت های شناختی افراد بر مزیت های سمعک تاثیر می گذارد.

آنها گزارش کرده اند سالمندانی که کم شنوایی و حافظه کاری ضعیف دارند نسبت به مشکلات ناشی از الگوریتم های پردازش سیگنال در سمعک آسیب پذیر تر هستند.

همچنین به نظر می رسد عملکرد شناختی بر درک گفتار در نویز سالمندان اثر می گذارد.

مطالعات تصویر برداری نشان داده اند حتی سالمندان در حال شنیدن در موقعیت های شنیداری دشوار (با سطوح بالای نویز) هستند (در مقایسه با افراد جوان)، برای درک گفتار از منابع شناختی خود بیشتر استفاده می کنند و مراکز توجه و حافظه آن ها بیشتر فعال می شود.

محققین، 120 فرد (با سن 55 تا 79 سال) با شنوایی طبیعی تا کم شنوایی حسی عصبی متوسط را از نظر توانایی شناختی، شنوایی و پردازشی بررسی کرده اند و آن ها را با آزمون های توجه و حافظه و نیز تست های ادیومتری استاندارد با استفاده از تست گفتار در حضور نویز مورد ارزیابی قرار دادند.

محققین یافتند عملکرد شناختی و پردازش عصبی مهمترین نقش را در تفاوت های درک گفتار در حضور نویز دارند.

مشاهده ویدیوهای مرتبط

جالب اینکه نقش آستانه های شنوایی خیلی زیاد نبود. محققین پیشنهاد می کردند شاید تمرکزی که اخیرا بر عملکرد شناختی می شود باعث شود در آینده ای نزدیک غربالگری شناختی در مجموعه تست های شنوایی گنجانده شود.

نتیجه گیری :

می توان افراد مشکوک به کم شنوایی را به متخصصین شنوایی که آزمون های گفتار در حضور نویز و بررسی عملکرد حافظه کاری شنیداری را در مجموعه آزمایشات خود انجام می دهند، ارجاع داد.